POIiŚ - informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe

Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 - przyjęta przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r.

Narodowa Strategia Spójności

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


Nowe! Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - wersja 4.0 - zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z dn. 27 stycznia 2014r. Pobierz


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - wersja 3.0 - zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z dn. 21 grudnia 2011r. Pobierz

Zgodnie z zaktualizowaną wersją Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.0) w ramach środowiskowych priorytetów zwiększona została alokacja odpowiednio:

  • priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa o 385 mln euro,
  • priorytet IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska o 50 mln euro.

W zakresie priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi alokacja została zmniejszona o 188 mln euro.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - wersja 2.0 - zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z dn. 3 sierpnia 2011r. Pobierz


29 listopada 2006 roku Rada Ministrów zaakceptowała  projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Decyzją z dnia 7 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych 37,6 mld euro (łącznie z wkładem krajowym). Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,9 mld euro (w tym ze środków Funduszu Spójności - 22,2 mld euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 5,7 mld euro).
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infratruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.


Podział środków UE dostępnych w ramach Programu pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

środowisko - 4,8 mld euro,

transport - 19,4 mld euro,

energetyka - 1,7 mld euro,

kultura - 490 mln euro,

zdrowie - 350 mln euro,

szkolnictwo wyższe - 500 mln euro.


W ramach Programu realizowanych będzie 15 priorytetów:

1. Gospodarka wodno-ściekowa (3 275,2 mln euro),

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (1 430,3 mln euro),

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (655,0 mln euro),

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (667,0 mln euro),

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (105,6 mln euro),

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (10 548,3 mln euro),

7. Transport przyjazny środowisku (12 062,0 mln euro),

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (3 465,3 mln euro),

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (1 403,0 mln  euro),

10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (1 693,2 mln euro),

11. Kultura i dziedzictwo kulturowe (576,4 mln euro),

12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (411,8 mln euro),

13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego (588,2 mln euro),

14. Pomoc techniczna (EFRR - 220,9 mln euro),

15. Pomoc techniczna (FS - 462,9 mln euro).

Więcej szczegółowych informacji na temat beneficjentów programu, opisu działań w ramach priorytetów, finansowania działań oraz treść Programu znajdują się na stronie internetowej www.pois.gov.pl.

25 czerwca 2007 r. w Lublinie zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (zmienione Aneksem z dn. 28.05.2008 r.) w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Na mocy tego Porozumienia WFOŚiGW w Rzeszowie jest Instytucją Wdrażającą dla I i II priorytetu POIiŚ w województwie podkarpackim.

Opis osi priorytetowych, dla których WFOŚiGW w Rzeszowie pełni funkcję Instytucji Wdrażającej:

Oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Celem głównym tej osi jest wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Beneficjentami działania mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powerzchni ziemi;

Działanie 2.1 -  Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Celem głównym działania jest przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. W ramach działania wspierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów, które powinny mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Benficjentami działania mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Celem głównym działania jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed erozją. Beneficjentami działania mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst, wojewodowie, PGL - Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko - jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej.

W przypadku tych działań maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

Okres kwalifikowania wydatków w ramach Programu: okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifkowalne nazyway jest okresem kwalifikowania wydatków. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie stanowią wydatków kwalifikowalnych. Początek okresu kwalifikowania wydatków dla PO IiŚ stanowi 1 stycznia 2007 r. a koniec okresu kwalifikowania wydatków stanowi data 31 grudnia 2015 roku. Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem, która określi zarówno  początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków. Początkową datą kwalifikowania wydatków może być 1 stycznia 2007 r., również w przypadku,  gdy wniosek o dofinansowanie będzie złożony w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem szczególnych zasad, które mogą obowiązywać w przypadku pomocy publicznej. Końcowa data kwalifikowalności wydatków będzie mogła zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na piemny wniosek beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej stronę umowy o dofinansowanie, w formie ankesu do umowy o dofinansowanie z Beneficjentem - jednak w żadnym wypadku końcowa data kwalifikowania wydatków dla projektu nie będzie mogła wykraczać poza datę 31 grudnia 2015 r.

Warunki, jakie musi spełniać projekt, aby otrzymać dofinansowanie oraz kryteria wyboru  projektów, które stanowią Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  - Pobierz

Niezbędne dokumenty potrzebne do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz realizacji inwestycji finansowanej z Funduszu Spójności w ramach I i II osi prorytetowej POIiŚ zawarte są w ogłoszeniach o konkursach oraz znajdują się w kategorii Pobierz dokument.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: poniedziałek, 19, styczeń 2015 12:58
Odslony: 2490