Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent I

  • Drukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:

Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800), na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.


1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

2. Terminy naborów wniosków

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 10 kwietnia 2018 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 roku. (decyduje data wpływu wniosku).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie,  ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

3. Na realizację zadań w ramach niniejszego naboru jest przeznaczona pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 500 000 zł na 2018 rok.


Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Osoby składające wnioski od dnia 25 maja 2018 r. korzystają z następujących dokumentów:

1. Regulamin naboru w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d pobierz

Wzory załączników do Regulaminu naboru:

1.1. Załącznik nr 1 - Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji – pobierz

1.2. Załącznik nr 2 – Rozliczenie zadania - pobierz

1.3. Załącznik nr 3 – Potwierdzenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia – pobierz


2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie - W-18 - pobierz

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

2.1 Załącznik nr 2 - Umowa z wykonawcą - pobierz

2.2 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku możliwości podłączenia budynku do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej - pobierz

2.3 Załącznik nr 4 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości - pobierzZmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: piątek, 25, maj 2018 10:28
Odslony: 6425