Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2018 roku zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę", co jest zgodne z zapisami Regulaminu naboru, rozdział VII, punkt 2.

Przypominamy także, że od dnia 18 czerwca 2018 roku nie ma możliwości ubiegania się pomoc finansową na modernizację kotłowni węglowych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II "Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych".


Zawieszenie naboru wniosków w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II

Zawieszenie naboru wniosków w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II "Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych"

W związku z podpisaniem przez WFOŚiGW w Rzeszowie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Krajowego "Czyste powietrze", który skierowany jest do osób indywidualnych i obejmuje zakresem rzeczowym kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych, Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 18 czerwca 2018 roku naboru wniosków w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II "Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni weglowych".
Wnioski złożone do dnia 15 czerwca 2018 roku zostaną ocenione i zrealizowane według zasad wynikających z Programu i Regulaminu naboru.
Nadmienia się, że nabór wniosków dla Komponentu I "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę będzie nadal prowadzony do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel, nie dłużej niż do 15 listopada 2018 roku.

Program "Przyjazny Dom" 2018 - informacja o zmianie wzorów dokumentów

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczące przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do dokumentów związanych z wdrażaniem Programu Przyjazny Dom.

Wprowadzone zmiany:

  1. w Regulaminach naboru wprowadzono zaktualizowaną treść Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  2. w formularzach wniosków o dofinansowanie oprócz zmiany treści Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych usunięto załącznik - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

Dokumenty obowiązujące do dnia 24 maja 2018 r. i po dniu 25 maja 2018 r. dla:

  1. przydomowych oczyszczalni ścieków znajdują się pod adresem
  2. modernizacja kotłowni węglowych znajdują się pod adresem

Bardzo prosimy o wypełnianie właściwych formularzy wniosków w zależności od daty jego złożenia.

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent II

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:

Inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na jedno nowe źródło ciepła, takie jak:

  1. kocioł gazowy,
  2. kocioł olejowy,
  3. kocioł elektryczny
  4. kocioł opalany paliwem stałym tj. węglem lub biomasą,
  5. przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Czytaj wiecej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018...

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent I

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:

Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800), na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Czytaj wiecej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018...